array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.1243"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0053"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.1296"
}
Yeminli (Vampir Mektuplar? 7. Kitab?) | Morgan Rice | StreetLib SRL | 9781632915009 | E-Sentral Ebook Portal

Yeminli (Vampir Mektuplar? 7. Kitab?) by Morgan Rice

Yeminli (Vampir Mektuplar? 7. Kitab?) by Morgan Rice from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Morgan Rice
Category: Teen Novel
ISBN: 9781632915009
File Size: 0.93 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Sinopsis

YEM?NL? (Vampir Mektuplar?n?n 7. Kitab?) kitab?nda Caitlin ve Caleb kendilerini 1350’nin ortaça? ?skoçyas?nda, ?övalyelerin ve par?ldayan z?rhlar?n, kalelerin ve sava?ç?lar?n aras?nda, kendilerini gerçek vampir ölümsüzlü?üne götüren anahtar?n sakland??? söylenen Kutsal Kase’nin aray???nda buluyorlar. ?skoçya’n?n Bat? k?y?lar?nda, yaln?zca en seçkin sava?ç?lar?n ya?ay?p e?itim gördü?ü, en uzak ada oldu?u söylenen antik Skye Adas?na ç?k?yorlar. Sam ve Polly, Scarlet ve Ruth, bir insan kral ve onun sava?ç?lar? ve Aiden’?n tüm adamlar?yla yeniden birle?tikleri için kendilerinden geçiyorlar. Dördüncü ve son anahtar için görevlerine devam etmeden önce, Caleb ve Caitlin’in evlenme zaman? geliyor. Caitlin’in hayal bile edemeyece?i en inan?lmaz ortama kar??, bütün eski ritüelleri ve ona e?lik eden törenleri içeren özenli bir vampir dü?ünü planlan?yor. Bu Polly ve di?erleri taraf?ndan planlanan, ömür boyu sürecek olan ve titizlikle haz?rlanm?? bir dü?ün olacak. Caitlin ve Caleb de hayatlar?nda hiç olmad?klar? kadar mutlular. Ayn? anda Sam ve Polly, kendileri de hallerine ?a??rarak inan?lmaz bir ?ekilde birbirlerine a??k oluyorlar. ?li?kileri h?z kazand?kça Sam kendi yemini ile Polly’i ?a??rt?yor. Ve Polly de kendi ?ok edici haberleri ile Sam’i ?a??rt?yor. Fakat görünenin alt?ndaki her ?ey iyi de?il. Blake tekrar görünüyor ve Caitlin’e duydu?u derin a?k dü?ününden bir gün önce Caitlin’in evlili?ini tehdit edebilir. Sera da tekrar ortaya ç?k?yor ve sahip olamayaca?? ?eylere dair yeminler bozuluyor. Scarlet de kendini tehlikede buluyor, çünkü gerçek ebeveynlerinin kimler olduklar?n?n aç??a ç?kmas?yla derin güçlerinin kayna?? da ortaya ç?k?yor. Hepsinden kötüsü, Kyle zamanda geri geliyor ve himayesindeki eski adam? Rynd’? da getiriyor. Rynd’? Caitlin ve onun adamlar?n? aldat?p öldürmek için ?ekil de?i?tirme becerilerini kullanmaya zorluyor. Hepsi Kyle’?n özenle haz?rlad??? tuza?a dü?ünce, Caitlin ve di?erleri hayatta hiç olmad?klar? kadar kendilerini tehlikede buluyorlar. Caitlin’in can?ndan çok sevdi?i herkes geri dönmemek üzere ortadan kald?r?lmadan önce son anahtar? bulmak için büyük bir yar?? olacak. Bu defa, Caitlin en zor kararlar? verip kendi hayat?n? feda etmek zorunda kalacak.

Reviews

Write your review

Recommended