array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.1264"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0064"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.1328"
}
K?l?ç Ayini (Felsefe Yüzü?ü 7. Kitap) | Morgan Rice | StreetLib SRL | 9781632915023 | E-Sentral Ebook Portal

K?l?ç Ayini (Felsefe Yüzü?ü 7. Kitap) by Morgan Rice

K?l?ç Ayini (Felsefe Yüzü?ü 7. Kitap) by Morgan Rice from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Morgan Rice
Category: Teen Novel
ISBN: 9781632915023
File Size: 2.86 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

“FELSEFE YÜZÜ?Ü ani bir ba?ar? için her ?eye sahip: olay örgüsü, kar?? tema, gizem, yürekli ?övalyeler, k?r?k kalplerle dolu ye?eren a?klar, dalavere ve ihanet. Her ya?taki okuyucuya hitap ediyor ve saatlerce zihninizi me?gul tutabiliyor. Tüm fantezi okurlar?n?n kütüphanesinde bulunmas?n? tavsiye etti?imiz bir kitap.”--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos KILIÇ AY?N?, Çok Satanlarda 1. s?raya ç?km?? KAHRAMANLARIN GÖREV? (1.Kitap) ile ba?layan FELSEFE YÜZÜ?Ünün yine çok satanlar listesinde yer bulmu? 7. kitab?d?r.KILIÇ AY?N?nde (Felsefe Yüzü?ü 7. Kitab?), Thor miras? için sava??rken, babas?yla ilgili s?rr? aç?k etmek ve ataca?? ad?mlarla ilgili bir yol aray???nda. Yan? ba??nda Mycoples ve elinde Kader K?l?c?yla evine dönen Thor, Andronicusun ordusunun intikam?n? alarak vatan?n? özgürlü?e kavu?turmaya ve sonunda Gwendolyne evlenme teklifinde bulunmaya kararl?. Fakat yoluna pekâlâ ta? koyacak kendinen bile büyük güçlerin var oldu?unu ister istemez ö?renecek.Gwendolyn dönüyor ve ayr?lm?? güçleri birle?tirerek Andronicusu sonsuza dek vatan?ndan kovmak için bilgeli?ini kullan?p kaderinde yaz?l? taht yönetimini istiyor. ?iddete bir es vererek Thor ve karde?leriyle yeniden bulu?tu?u ve özgürlüklerini kutlama ?ans? bulduklar? için minnettar. Fakat i?ler daha ne oldu?unu anlayamadan çabucak -hatta çok çabuk- de?i?iyor ve hayat? ters yüz oluyor. Ablas? Luanda ile ?iddetli bir rekabete girerken gücü elde etmeye kararl?, bu s?rada Kral MacGilin karde?leri kendi ordular?yla taht? ele geçirmek için geliyorlar. Dört bir yanda cirit atan muhbirler ve suikast giri?imleriyle çevrili Gwendolyn, Kraliçe olman?n dü?ündü?ü kadar güvenli olmad???n? ö?reniyor.Reecein Seleseye olan a?k? nihayet yeniden hayat buluyor ama ayn? zamanda eski a?k? ve kendinin yorgun dü?tükleri anla??l?yor. Rahat günleri çok yak?nda sava?la beraber son bulacak ve Reece, Elden, OConnor, Conven, Kendrick, Erec ve hatta Godfrey bile kurtulmak istiyorlarsa güçlüklerle yüzle?ip bunlardan s?yr?lmak zorundalar. Sava?lar?, onlar? Halkan?n dört bir yan?na götürecek, çünkü bu sava? Andronicusu kovmak ve toplu y?k?mdan kendilerini kurtarmak üzerine olacak. Halkay? kontrol alt?nda tutmak için beklenmedik ve kuvvetli güçler ortaya ç?kt?kça Gwen, ne pahas?na olursa olsun Argonu bulup onu geri getirmesi gerekti?ini fark edecek.Finalde ise, ?ok edici bir sürpriz okuyucular? bekliyor. Thor güçlerinin üstün ve nitelikli oldu?unu anlasa da onu ani sonuna do?ru itebilecek gizli zay?fl?klar?n?n oldu?unu da ö?reniyor.Thor ve di?erleri Halkay? özgürle?tirip Andronicusu yenebilecekler mi? Gwendolyn herkesin ihtiyaç duydu?u Kraliçe olabilecek mi? Kader K?l?c?na, Erec, Kendrick, Reece ve Godfreye ne olacak? Alistairin saklad??? s?r ne?KILIÇ AY?N?, karma??k yarat?ml? dünyas? ve karakter örgüsüyle, arkada?larla a??klar?n, rakiplerle davada?lar?n, ?övalyelerle ejderhalar?n, entrikalarla siyasi dolaplar?n, gelen vakitlerin, k?r?k kalplerin, aldatmacalar?n, h?rslar?n ve ihanetlerin destans? bir hikayesidir. Asla unutamayaca??m?z bir dünyaya bizi çeken, her ya?tan her cinsiyetten insana hitap eden fantastik bir hikayedir. Seriye ait 8.- 17. kitaplar da ç?kt?!Aksiyon, romantizm, macera ve gerilimle dolu. Elinize al?n ve tekrar tekrar a??k olun.--vampirebooksite.com (Dönü?üm üzerine)

Reviews

Write your review

Recommended