Anatomia z?a. Rzecz o mentalno?ci ?mierci. by Dawid Hybsz

Anatomia z?a. Rzecz o mentalno?ci ?mierci. by Dawid Hybsz from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Dawid Hybsz
Category: Family & Health
ISBN: 9788379000159
File Size: 0.83 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Czym jest z?o? Dlaczego cz?owiek go do?wiadcza? Czy mo?emy co? zrobi? ze z?em, którego do?wiadczamy w swoim ?yciu i jako? nad nim zapanowa?? Czym jest poci?g do ?mierci? Czy mo?liwe jest ?ycie bez do?wiadczania z?a i cierpienia? Czym jest rozwój duchowy, rozwój wewn?trzny? Sk?d z?o? Te pytania towarzysz? ludzko?ci od zawsze. Cz?owiek do?wiadczaj?cy z?a,powoduj?cego ból, próbuje je sobie jako? wyt?umaczy?.Autor ksi??ki Dawid Hybsz zwraca uwag? na mechanizmy autodestrukcji, zwane tu mentalno?ci? ?mierci. To fascynuj?ce zagadnienie – obok mechanizmów rozwoju, istniej? w nas tak?e mechanizmy autodestrukcji prowadz?ce do samoniszczenia. Jak sobie radzi? z tymi mechanizmami, czy mo?na nad nim zapanowa?, ograniczy? ich negatywne konsekwencje lub nawet uwolni? si? od nich ca?kowicie? Autor analizuje te? wp?yw tego mechanizmu destrukcyjnego tkwi?cego w jednostkach, na ca?e spo?ecze?stwa i jego obecno?? w kulturze (kulturach), religii, tradycji, sztuce, seksie, rozrywce i wszelkich innych obszarach ludzkiej aktywno?ci, w których mentalno?? ?mierci jest obecna.Dawid Hybsz z wykszta?cenia jest etnologiem i antropologiem kultury. Od d?u?szego czasu zajmuje si? medytacj?, prac? nad sob? i rebirthingiem. Interesuje si? psychoterapi? i psychologi? (ze szczególnym uwzgl?dnieniem psychoterapii Gestalt i Psychologii Zorientowanej na Proces) oraz religiami Wschodu.

Reviews

Write your review

Recommended