PEMBINAAN vs PERSEKITARAN

PEMBINAAN vs PERSEKITARAN

RM 26.40

ISBN:

978-967-2183-46-4

Categories:

General Academics

File Size

2.78 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini sesuai dijadikan bahan bacaan dan sumber rujukan para akademik, penyelidik dan pelajar yang berminat untuk mendalami pengurusan pembinaan dari pelbagai skop kajian. Buku ini menekankan pembinaan dan persekitaran ke arah pembangunan lestari. Buku ini dikupas dan digarap dalam konteks pengurusan pembinaan. Buku ini mengandungi enam bab yang memerihalkan dan mengupas aspek pembinaan dan persekitaran dari sudut politik, ekonomi dan sosio budaya berkaitan masyarakat di Malaysia. Amnya, pendekatan buku ini diolah dan dilihat menarik untuk memberikan gambaran dalam bentuk penulisan ilmiah yang berkaitan isu-isu pembinaan dan persekitaran ke arah pembangunan lestari dan sejauhmanakah ianya mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia di luar sana. Buku ini dikukuhkan dengan menggunakan data-data empirikal yang mempunyai kesahihan, kebolehpercayaan dan kredibiliti yang tinggi bagi menyokong hasil dapatan kajian yang dilakukan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca tentang isu, implikasi dan cabaran dalam merealisasikan sesebuah pembangunan.