array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.0070"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0028"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.0099"
}
Halangan Pembangunan Pintar | Khadijah Hussin & Megat Mohd Ghazali Megat Abdul Rahman | Penerbit UTM Press | 9789835215551 | E-Sentral Ebook Portal

Halangan Pembangunan Pintar by Khadijah Hussin & Megat Mohd Ghazali Megat Abdul Rahman

Halangan Pembangunan Pintar by Khadijah Hussin & Megat Mohd Ghazali Megat Abdul Rahman from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
ISBN: 9789835215551
File Size: 1.16 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Buku ini merupakon himpunan artikel daripoda kajian teoritikal dalam skop perancangan. pentadbiran dan pernbangunan tanah. Koleksi kajian yang tcrdapat dalam buku ini merangkumi aspek Halangan Pembangunan Pintar yang merupakan elemen penting dalam usaha penambahbaikan stratcgi perancangan dan pembangunan tanah pada masa hadapan. Seiring dengan era globalisasi, keperluan pembangunan turut mengalami perubahan secara berperingkat. Oleh yang demikian, kajian penambahbaikan perlu dijlankan dari masa ke masa dalam memperkasakan sistcm perancangan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dalam membawa budaya inovasi ke dalam industri harta tanah, permasalahan dan keutamaan perlu dikenalpasti keatas sistem sedia ada. lanya penting bagi menghasilkan satu kaedah pembaharuan sesesuai dengan keperluan dan kehendak semasa. Secara ringkasnya. buku ini dapat membantu pelbagai pihak serba scdikit dalam urusan pcrancangan, pentadbiran dan pembangunan tanah. Tambahan pula ia dapat dijadikan bahan rujukan umum kepada masyarakat khususnya kepada kelompok pelajar, agensi pelaksana pentadbiran dan pembangunan tanah sama ada di peringkat swasta mahupun kerajaan.

Reviews

Write your review

Recommended